87. PREVENIR I ACTUAR EN CAS DE FOC 

Sessions: 1 sessió de 120-180 min
Lloc: Parcs de bombers de Maó i de Ciutadella
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

Bombers dels parcs de Maó i de Ciutadella,Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del CIM 
  Departament de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge del CIM 

 

Descripció
En el marc d'una visita al parc de bombers, l'alumnat rep la resposta als seus interrogants sobre el foc i coneix com prevenir i com actuar en cas d'incendi.Objectius
- Sensibilitzar els al·lots i les al·lotes de Menorca respecte de la importància de prevenir el foc.
- Que coneguin els dispositius de lluita contra el foc de l'illa i la forma d'activar-los.
- Que la infància tengui la informació adequada sobre com s'ha d'actuar en cas d'incendi i de cremada.


Continguts
Conceptes:
Què és el foc? El triangle del foc: temperatura, component i combustible. Com es pot originar un foc involuntari?

Procediments:
Prevenir el foc a la llar i al bosc. Activar els dispositius d'emergència. Actuar en cas d'incendi i de cremada.

Actituds:
Responsabilitat personal vers la prevenció d'incendis i la minimització dels seus efectes.


Metodologia
Abans: El professor introdueix els conceptes principals, recull els interessos i les expectatives de l'alumnat vers el taller i els fa arribar a la persona responsable.
Durant: Visita al parc de bombers, on es duen a terme les activitats programades prèviament.
S'expliquen els continguts del taller i es posen en pràctica alguns dels procediments: pujar al camió de bombers, jugar amb l'espuma...

Després: S'ofereix orientació per a l'actualització del pla d'evacuació del centre educatiu.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Banyador i tovallola per fer l'activitat de l'espuma i sabates d'estiu que es puguin banyar i s'ajustin bé al peu. 
 Autocar per al desplaçament, si escau (*)


Observacions

Es recomana fer el taller el mes de maig, però també es pot fer abans sense fer l'activitat de l'espuma.(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.