23. CÀNNABIS 

Sessions: 1 sessió de 50 min
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
EPA (educacio persones adultes)
famílies

Responsable/s

Caterina Enrich,psicòloga del Servei Coordinador de Drogodependències del Departament de Benestar Social i Família del CIMCIM amb Assumpta Monell

 

Descripció
Es tracta d'un taller entorn el cànnabis. S'informa sobre el cànnabis, els seus efectes i riscos per a la salut, quines són les motivacions i les expectatives que porten al seu consum, els mites i realitats sobre el cànnabis, els beneficis de l'abstinència...
És important que l'alumnat estigui interessat a participar-hi.


Objectius
Evitar o retardar l'edat d'inici del consum.
- Donar informació sobre el cànnabis.
- Augmentar la percepció de risc del consum de drogues.
- Fomentar la reflexió sobre els motius que duen al consum i valorar els beneficis de l'abstinència.


Continguts
Conceptes: Informació sobre el cànnabis, els seus efectes i riscos per a la salut, mites i realitats del consum, l'evolució a un consum problemàtic, els beneficis de l'abstinència, la legislació, el cànnabis terapèutic...
Procediments: Exposició, reflexió, dinàmiques per fomentar la participació de l'alumnat amb l'objectiu d'explorar la seva percepció, creences i opinions amb relació al consum i per anar consolidant coneixements sobre el cànnabis.
Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres.
Esperit crític.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el tutor o tutora per concertar la data de la sessió, i aclarir necessitats del grup i expectatives.
Durant: Presentació dels continguts amb la projecció d'un Power Point, campanyes de prevenció, curtmetratges...
S'afavorirà la participació de l'alumnat amb l'objectiu d'explorar la seva percepció i creences i per anar consolidant coneixements.

Després: Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Dossier amb l'activitat prèvia 
 Ordinador, altaveus, canó i pantalla
PowerPoint 
Campanyes de prevenció, curtmetratges... 


Observacions

-Demanar un sol taller de drogodependències per grup, ja que els continguts es poden adaptar a les necessitats del grup.
-En el cas que es donassin demandes d'altres grups no inclosos als destinataris, es valoraria la demanda, sent important que sigui el grup-aula que tengui l'interès de treballar aquesta temàtica.