166. ENS FAS FALTA" XERRADA PER ADOLESCENTS 

Sessions: 1sessió de 50minuts
Lloc: AULA CENTRE
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

AINA MARIA DURÁN, PATRICIA RADUÁN I PATRICIA MOLINÉTreballadores fundació RANAFundació RANA

INSTITUT DE LA DONA, CONSELL INSULAR DE MENORCA. 

Descripció
Es tracta d’un projecte destintat a adolescents que es realitza amb la finalitat de prevenir i actuar enfront dels abusos sexuals a menors que els joves i/o adolescents poden sofrir o haver sofert.
En aquest sentit, podem trobar-nos davant diferents situacions:
-Adolescents que poden haver sofert algun tipus d’Abús Sexual en la seva infància i que, per diferents motius, no han pogut verbalitzar-ho, i si ho han fet, no han estat escoltats.
-Adolescents que sofreixen Abús sexual dins la seva infància i que continuen sent víctimes actualment i són incapaços de contar-ho.
-Adolescents que sofreixen algun tipus d’abús dins la seva relació de parella o per part d’altres persones.
-Adolescents que agredeixen a altres: Verbalment, físicament o sexualment a través de TIC.
Els adolescents són una població d’alt risc per sofrir o exercir algun tipus de violència damunt altres. Són per tant, un col·lectiu vulnerable, on els riscos van augmentant, derivats per la proliferació i desenvolupament de les tecnologies i les xarxes socials que propicien l’aparició de fenòmens com el Grooming i el Sexting.


Objectius
Prevenir les diferents formes de maltractament i d’abús en els joves.
-Reconèixer conductes i situacions de risc.
-Visibilitzar la problemàtica de l’abús sexual a menors.
-Aprendre a demanar ajuda i identificar persones de confiança.
-Educar als joves en un ús responsable de les TRIC.
-Promoure les relacions afectives respectuoses i no dependents.


Continguts
Conceptes: Conceptualització de l’abús sexual a menors.
Recursos per saber actuar.
Riscos d’Internet: Grooming i Sexting, que són i com evitar-los.
Com afavorir una relació afectiva-sexual sana.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: Es treballa a partir de casos juntament amb material audiovisual per facilitat la comprensió del contingut (Situacions, noticies, fragments de documents, perfils de les xarxes socials). D’aquesta manera, els adolescents coneixen que és l’Abús sexual, perden la por a parlar de situacions que poden suposar un risc i adquireixen eines d’autoprotecció.
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Un ordinador i projector si hi ha al centre educatiu


Observacions

Patricia Raduán i Aina Maria Durán, treballadores de Fundación RANA
Telèfon: 971724795
Carrer Bonaire 16, 3. 07012 Palma
Adreça electrònica: info@fundacionrana.org