74. ELS FÒSSILS DEL CENTRE DE GEOLOGIA DE MENORCA 

Sessions:
Lloc: Centre de Geologia de Menorca (c/ Mallorca, 2 Ferreries)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS RESERVA BIOSFERA

 

Descripció
Els docents que hagin mostrat diferents exemplars fòssils als seus alumnes hauran observat que aquestes evidències d'organismes del passat resulten especialment atractives per a la majoria dels fillets/es. Per açò, els fòssils constitueixen un potencial didàctic que permet emprar-los com a recurs docent en diversos àmbits.

L’activitat consta de dues parts. En primer lloc el responsable del Centre de Geologia de Menorca desenvoluparà una breu visita guiada que pretén exposar els conceptes objecte de l’activitat i mostrar alguns dels fòssils més característics de Menorca. Durant aquesta part es promourà la interacció amb l’alumnat amb qüestions bàsiques sobre els elements paleontològics.

A continuació, els alumnes disposaran de tres fitxes on es desenvolupen les activitats proposades:
FITXA 1.- CREAM ELS NOSTRES MOTLLES DE FÒSSILS!
FITXA 2.- SÓN FÒSSILS O NO HO SÓN?
FITXA 3.- ELS FÒSSILS DE LA MENORCA DELS COLORS!


Objectius
L'objectiu principal d'aquest taller és el de fomentar en els fillets/es la inquietud per la recerca i el coneixement dels fòssils a través d’una sèrie d'activitats senzilles. Es pretén que els alumnes siguin capaços d'assimilar conceptes paleontològics bàsics, motivant-los a través d'activitats apropiades. Concretament es vol:
- Explicar el procés de fossilització i el concepte de fòssil com a element natural útil i, en conseqüència, potenciar el coneixement del medi i el respecte a aquest.
- Introduir el concepte del temps geològic, rompent algunes possibles idees prèvies errònies de l'alumnat relacionades amb la dificultat per acceptar i entendre els canvis geològics.
- Donar a conèixer alguns dels essers vius més característics que van viure a Menorca milions d’anys enrere. L’espectacularitat d’alguns d’aquests animals els fa especialment atractius a l’alumnat.


Continguts
Conceptes: Fòssil, motlle i procés de fossilització
Temps geològic
Els fòssils de Menorca

Procediments: Conèixer i assimilar el procés de fossilització, el tipus de fòssils i aquells més representatius de la Reserva de la Biosfera.
Actituds: Treball en equip i col·laboració.
Coneixement, respecte i estima pel medi natural.
Observació conscient, descobrir i reflexionar.


Metodologia
Abans: No es recomanen activitats prèvies concretes, ja que durant el desenvolupament de l’activitat s’explicaran els conceptes bàsics, tot i que resulta d’ajuda si els alumnes els han tractat prèviament a l’aula. Es facilitarà per correu electrònic al docent una breu introducció al taller.
Durant: Breu visita guiada i desenvolupament de tres tallers on els estudiants:
1) Crearan un motlle amb plastilina i guix amb la finalitat de comprendre el mecanisme de la seva formació.
2) Tindran l’oportunitat de manipular exemplars autèntics de Menorca amb l’objectiu d’interioritzar el concepte de fòssil mitjançant elements reals i/o propers.
3) Dibuixaran i descriuran quatre exemplars que els hi hagin cridat més l’atenció, i amb l'ajuda d'una taula dels temps geològics intentaran assignar-li una edat, treballant així la dimensió temporal i l'estudi de la successió d'esdeveniments en el temps de forma palpable.

Després: Es suggereixen tres possibles activitats a desenvolupar posteriorment a l’aula.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Tot el material necessari pel taller l’aporta l’entitat. 


Observacions

Quan s’acordi la data de visita amb el professorat responsable del grup, des del Centre de Geologia s’enviarà per correu electrònic al docent el document ‘Indicacions i propostes pel professorat.