160. MUSEU DE MENORCA, CLASSE DE DIBUIX TÉCNIC AMB EL MESTRE CALBÓ 

Sessions: 1 hora i 20minuts
Lloc: AL MUSEU DE MENORCA a Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita a la sala del segle XVIII del Museu de Menorca i taller


Objectius
Donar a conèixer la figura i obra de Pasqual Calbó
Contextualitzar l’obra de Calbó amb la Història de Menorca a l’època moderna
Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques en la seva realitat social i cultural per valorar i respectar el patrimoni natural, històric, cultural i artístic.
Representar cossos i espais simples mitjançant el domini de la perspectiva, les proporcions i la representació de les quantitats de les superfícies i el detall.
Conèixer i valorar el patrimoni artístic i cultural de la comunitat autònoma de les Illes Balears, com a base de la nostra identitat i idiosincràsia i contribuir activament a la seva defensa i conservació.
Gaudir de les obres d’art i de les possibilitats que ofereix el Museu de Menorca


Continguts
Conceptes: Menorca a finals del segle XVIII i principis del XIX: forma de vida i organització social a la Menorca de Calbó
Llegat artístic de Pasqual Calbó
Obtenció d’informació mitjançant fonts diverses (iconogràfiques, arqueològiques, obres d’art, escrites...)
Localització en el temps i en l’espai dels períodes, les cultures i les civilitzacions i els esdeveniments històrics. Nocions elementals de temps històric.

Procediments: La percepció visual. Relació forma/entorn.
Traçat de formes geomètriques planes
Construcció de formes tridimensionals bàsiques (perspectiva)

Actituds: Valoració de l’herència cultural i del patrimoni històric com a riquesa que s’ha de preservar i col·laborar en la seva conservació.
Sensibilització davant imatges del patrimoni cultural propi


Metodologia
Abans: Pot resultar interessant presentar al grup d’alumnes algunes làmines de les obres didàctiques que va redactar Pasqual Calbó entre els anys 1803 i 1812, un llibre complert i extens per utilitzar a les seves classes com a professor.
S’acompanya les imatges amb una sèrie de preguntes i observacions per tal de fer reflexionar els alumnes sobre les diferències entre els mètodes d’ensenyament de principis dels segle XIX i l’actualitat.
- Com t’imagines que eren les classes que feia Calbó als estudiants a principis del segle XIX?
- Qui creus que assistia a les seves classes?
- Què eren els “menestrals”?
- Per què creus que Calbó va voler escriure aquest llibre?
- Calbó sempre havia destacat pels seus retrats, per què creus que al final de la seva vida, es va dedicar a l’ensenyament sobre matemàtiques, geometria o dibuix tècnic?
- Quins recursos utilitza el teu professors de plàstica per fer les seves classes?
- Com t’imagines que eren les classes que impartia Calbó?
- Creus que Pasqual Calbó era més artista o més científic?

Durant: L’activitat es basa en una visita dinamitzada a les sales del segle XVIII, especialment on hi descobrirem el món on vivia el pintor Pasqual Calbó. L’objectiu és que siguin els mateixos alumnes els que vagin construint les idees principals sobre la societat de l’època i aproximar-nos a la figura del pintor.

Es farà èmfasi en la vessant didàctica del pintor i es podran observar algunes làmines de les “Obres didàctiques” que va escriure Calbó, especialment aquelles dedicades a la perspectiva, i als elements arquitectònics com cornises, capitells...

A continuació, el grup es dirigirà al claustre del museu, on a través de les indicacions d’una professora de dibuix, els alumnes podran dibuixar una part del claustre aplicant alguns dels coneixements sobre dibuix tècnic que va transmetre Pasqual Calbó.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Còpies d’algunes làmines seleccionades de les Obres Didàctiques de Calbó, destacant les tècniques de dibuix, de perspectiva... Llapis Eines de dibuix tècnic Suports rígids per poder dibuixar Fulls blancs 


Observacions