154. MUSEU DE MENORCA, FEIM HISTÒRIA! 

Sessions:
Lloc: MUSEU DE MENORCA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Taller i visita al Museu de Menorca


Objectius
Identificar els principals esdeveniments que han caracteritzat la Història de Menorca.
Prendre consciència dels canvis socials i culturals relacionats amb el pas del temps.
Aprendre a utilitzar la línia del temps per ordenar els diferents esdeveniments històrics.
Aprendre els conceptes bàsics sobre la cronologia històrica (segles, anys, edats històriques...).
Apropar el concepte de «patrimoni històric i cultural» a l’alumnat.
Gaudir i relacionar peces originals del Museu de Menorca i relacionar-les amb l’època històrica a la qual pertanyen.


Continguts
Conceptes: -Conceptes bàsics de la cronologia històrica: utilització d'unitats de mesura temporal.

-Reconeixement d’aspectes de la vida quotidiana de la societat menorquina en èpoques històriques passades.

-Apropament i interpretació a objectes del patrimoni històric de Menorca.

Procediments: Conèixer i utilitzar les diferents convencions de datació i de periodització (aC, dC, ane i dne, etc.), i de les representacions gràfiques per situar fets i etapes de la història.
Relació i correspondència de segles i anys, així com la seva representació.
Anàlisis d’objectes originals i establir relacions amb l’època a la qual pertanyen.
Comptabilitzar el temps en diferents cultures del món, tot establint vincles interculturals entre els participants.

Actituds: Coneixement, valoració i respecte per manifestacions rellevants del patrimoni històric i cultural.
Valoració del paper de les persones com a subjectes de la nostra història.
Artística i cultural: prendre consciència de les expressions culturals i artístiques que hi ha al seu entorn.
Autonomia i iniciativa personal: contribuir a l’esforç de planificar i executar una tasca amb intencionalitat expressiva i de coneixença.
Social i ciutadana: contribueix a assumir responsabilitats en la conservació dels materials i instruments, així com a cooperar amb els companys.


Metodologia
Abans: Disposam de material previ per al professorat per tal que puguin treballar alguns dels conceptes prèviament a la visita.

Durant:
Com mesurem el temps? De quina època són els objectes que tenim al museu? Com funciona un eix cronològic?

Durant la primera part, els alumnes treballaran les unitats del temps. En primer lloc, el grup analitzarà els diferents conceptes per a mesurar el temps amb l’ajuda d’una educadora (correspondència entre anys i segles, l’any 0 per diferents cultures, els períodes històrics, etc.). Encendrem un cronòmetre que ens acompanyarà durant tota l’activitat, com una eina de suport.

A continuació, a través d’una gimcana al museu, relacionarem diferents objectes del museu amb les seves etapes històriques per tal de tenir una visió general de la història de Menorca: els alumnes disposaran d’una línia del temps i de diferents adhesius d’algunes peces del Museu. A través de les explicacions de les educadores es farà un recorregut per les sales del museu on hauran de trobar, analitzar i situar a la línia del temps cada una de les peces i situar-les a l’època històrica que corresponguin.

D’aquesta manera, els alumnes relacionaran els diferents períodes històrics de Menorca amb objectes significatius localitzats al Museu de Menorca. A més, es podran conèixer diferents aspectes de la vida dels menorquins/nes des de la Prehistòria fins a l’actualitat, d’un forma lúdica.

La visita permetrà consolidar els aprenentatges sobre les èpoques històriques, a més de situar en el temps les peces més representatives del Museu de Menorca.

Després: Es pot ampliar la informació dels objectes que s’han treballat al Museu de Menorca. El Museu disposa dels continguts i imatges necessaris per realitzar una activitat de continuació.

RecursosObservacionsMateriall necessari:

Mural Línia del temps
Fitxes línia del temps
Adhesius imatges peces museu
Rellotge o cronòmetre