155. MUSEU DE MENORCA, ELS MOSAICS ROMANS 

Sessions:
Lloc: Museu de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAT Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita a la sala de prehistòria del Museu de Menorca i taller

Objectius
Posar en valor i donar a conèixer la cultura romana de Menorca. • Conèixer la vida quotidiana en època romana.
• Posar en valor l’objecte arqueològic com a font de gaudi i de coneixement per a reconstruir el passat. • Promoure la participació activa: empènyer els infants a plantejar hipòtesis a partir de la informació rebuda.
• Fomentar la capacitat creativa i artística dels infants, com a instrument d’expressió personal. • Transmetre nocions bàsiques sobre els mosaics: quines tècniques s'usaven per a la seva elaboració, quins materials usaven, i les diverses temàtiques.


Continguts
Conceptes: Conèixer l’època romana a Menorca i la vida quotidiana en aquest període.

Aprendre a copsar conceptes com línia del temps i època històrica.

Donar a entendre com era una casa o domus en època romana i els treballs vinculats a la seva construcció.

Apropar als alumnes la terminologia emprada dels romans en construcció musiva.

Conèixer els diferents materials utilitzats en la construcció dels mosaics.

Identificar els temes mitològics, florals i animalístics que s’hi representen.

Procediments: Recreació dels processos de construcció de mosaics.
Elaboració d’un mosaic amb les iconografies pròpies de l’època romana.
Expressió artística a través del procés de creació del mosaic
Observació de peces originals exposades a l’exposició permanent del

Actituds: Desenvolupament d’hàbits de treball, esforç i responsabilitat.
Participació activa en activitats de grup, desenvolupant habilitats socials i un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant.
Reconeixement i valoració del significat d’alguns testimonis del passat en l’entorn (tradicions, edificis, objectes, etc.).


Metodologia
Abans: En cas que les mestres vulguin treballar amb anterioritat el tema de la Menorca romana, el Museu podrà facilitar fotografies de peces i objectes d’època romana localitzats a Menorca, per tal que a classe pugui observar-los i analitzar-los per tal d’elaborar unes primeres hipòtesis sobre les seves funcions i/o significat.

L’observació de les fotografies pot anar acompanyada d’un debat sobre com era una casa en època romana a Menorca, tot introduint diferents aspectes com maneres de construir, vida quotidiana o els costums a la societat romana.

El rol de la mestra no ha de ser tant el de donar informació, sinó com el de moderar la conversa que s’estableixi arrel de les respostes dels alumnes. Durant l’activitat al Museu es donarà resposta a aquestes preguntes i a totes aquelles que puguin sorgir durant el taller.


Durant: Es realitzarà un visita a les sales d’època romana on coneixerem com era el dia a dia durant aquests segles a Menorca sota el domini de Roma, tot aprofitant diferents objectes localitzats a l’illa. A continuació anirem a la sala del mosaic de l’illa del Rei, on explicarem com era el taller del musivari, quins materials utilitzaven, com era el procés i quins motius o escenes es representaven a partir del mosaic de l’illa del Rei.

Finalment, els alumnes tindran la oportunitat de realitzar una emblemata o una senefa, en definitiva un petit mosaic que es podran endur a casa. Els educadors aniran guiant en tot moment l'activitat i els alumnes descobriran d'una manera empírica com construïen els seus mosaics.


Després:

RecursosObservacions

1. MATERIAL

Bases per construir el mosaic.
Tessel·les de colors
Plantilles de motius decoratius d’època romana
Cola blanca
Pinces de plàstic
Pinzells