150. CIUTADELLA. PACK DE DESCOBERTA 

Sessions:
Lloc: El lloc de trobada per l’inici del taller és a l’edifici de Can Saura (carrer del Santíssim nº2)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat, BATXILLERAT ARTÍSTIC
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

LEÓN MOLL, Mariajosé (amb certificat mnrs) ARQUEOLÒGA MUSEU

 

Descripció
Taller que consta de dues parts diferents amb els que es pretén donar una visió amplia sobre Ciutadella i la seva història. La primera activitat consistirà en una visita general a la nova sala d’exposicions del Museu Municipal de Ciutadella ubicada a Can Saura. Per altra banda, amb la segona activitat, es realitzarà un recorregut pels carrers i places del nucli antic de Ciutadella amb la finalitat de repassar alguns episodis de la història de la ciutat i veure com aquests han afectat a la seva configuració actual.Objectius
Donar a conèixer la història de Ciutadella.
Apropar-nos a la història de l'illa.
Parar atenció als rituals i les creences vinculats a la mort practicats per diferents comunitats que habitaren l'illa. Així repassarem els rituals que és dugueren a terme durant la prehistòria, l’època romana i l’època islàmica i que coneixem per l’arqueologia.
Parar atenció a com vivien les comunitats que habitaren l’illa abans que nosaltres: la seva economia, les seves cases, els objectes que utilitzaven i les creences que tenien.
Mostrar les principals característiques de les diferents etapes històriques que marcaren el devenir de l'illa.
Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per l'arqueologia i que estaran presents en el Museu.
Aprendre que a través de l’arqueologia també ens podem apropar al coneixement de la nostra història.
Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
Dona a conèixer mitjançant el recorregut pel nucli antic, les diferents etapes històriques que han marcat la fisonomia de la ciutat.
Origen de la ciutat.
Reconèixer la ciutat com un organisme viu, que ha sofert canvis al llarg de la seva història.
Reconèixer els principals edificis de la nostra ciutat.
Conèixer el centre urbà.
Conscienciar els infants sobre la història de la nostra ciutat.
Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
Aprendre conceptes generals sobre la història de Ciutadella: l’asalt turc, fisonomia urbana, l’època islàmica....
Apropar-nos a la línia de temps.
Fer que el coneixement de la història es converteixi en una experiència divertida.
Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i diversió i crear sinergies entre el museu i els escolars.
Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes: La història de la nostra ciutat.
L’origen de Ciutadella.
L'eix cronològic de la història de l'illa.
Els rituals de mort i les creences de les diferents comunitats que habitaren l'illa.
Com vivien les comunitats prehistòriques, romanes i islàmiques que habitaren l’illa: economia, cases, objectes que utilitzaven...
La visió de la mort dins la nostra societat occidental.
Aprendre les principals característiques de diferents etapes històriques: prehistòria, època romana, època islàmica.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
El Museu com espai de tots, lúdic i d'aprenentatge.
Les característiques arquitectòniques dels principals edificis que hi són presents.
Alguns episodis històrics que han configurat la ciutat actual: època romana, època islàmica, la configuració a partir de la muralla...
Les etapes històriques.
Les tradicions.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Actituds/valors a potenciar:
Fomentar el respecte cap als edificis més emblemàtics del centre històric.
Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La creació de sinergies entre el museu, l’alumnat i el professorat
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.


Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: No cal una feina prèvia. Es tracta d’un taller de descoberta.
Pressa de contacte amb el professorat per tal de pactar els períodes històrics en els que es centrarà la visita per tal que aquesta sigui el màxim de profitosa per l’alumnat.

Durant: La sessió esta composada per tres parts diferents:
Una primera: visita a la nova exposició del Museu Municipal a Can Saura (carrer del Santissim nº 2). Aquesta part té una durada d’una hora i mitjà de temps.
Temps d’esbarjo: temps per tal que l’alumnat pugui esmorzar al mateix pati de Can Saura.
Tercera part: recorregut pel centre històric. Al llarg del recorregut ens anirem aturant a diferents indrets per tal d'explicar-hi conceptes clau. Aquesta tercera part tindrà una durada d’una hora.

Després: Reflexió sobre com l’urbanisme de la ciutat ha anat canviant al llarg del temps.
Reflexió sobre com les diferents etapes històriques han configurat la ciutat actual.
Reflexió general sobre la història de l'illa.
Reflexió sobre la concepció actual de la mort dins el món occidental.
Reflexió sobre els diferents rituals i creences vinculades al món de la mort que s’han trobat, fins a dia d’avui, a Menorca.
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud.


RecursosObservacions

La visita es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.30 h.