108. VIATGE A LA MENORCA DEL PASSAT: DESCOBREIX L'ARQUEOLOGIA 

Sessions: 1 sessió de 60minuts
Lloc: Al centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO

Responsable/s

BORJA CORRAL Cultura i Educació del CIM. Tel. 659 97 75 73arqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
El taller consisteix en una explicació sobre què és l’arqueologia, què són els jaciments arqueològics i com es formen. Què és i què fa un arqueòleg. Així mateix s’explica en què consisteix la prehistòria de Menorca, què és la UNESCO i la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial.
Seguidament es fan dos tallers diferents, un consistent en la identificació de restes de fauna (arqueozoologia) a partir de fitxes i l’explicació per part de l’arqueòleg de manera que l’alumnat pugui entendre una de les disciplines de l’arqueologia de manera pràctica. En segon lloc, a l’altra taller s’explica una altra de les disciplines de l’arqueologia, la de la restauració de ceràmica a partir de peces modernes rompudes i en les que els alumnes han de remuntar-les. Tot l’alumnat realitzarà els dos tallers.


Objectius
Els objectius que es pretenen assolir a través de la realització d’aquesta activitat són:
- mostrar als infants, de manera lúdica, que és l'arqueologia i per a què serveix
- explicar als fillets i fillets què és la candidatura de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial
- promoure entre els infants una actitud de respecte vers el patrimoni històric
- mostrar als infants el valor del treball en equip
- ajudar al domini motriu en l'ús d'eines i instruments


Continguts
Conceptes: Conceptes
Donar a conèixer què és l’arqueologia i per què serveix
Fer entendre quines són les tasques d’un arqueòleg i què tenim mal entès sobre l’arqueologia
Explicar com fan feina els arqueòlegs i quines són les seves eines
Aportar coneixement sobre què aporta l’arqueologia a la societat
Donar a entendre què és la UNESCO
Explicar què és la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial, per què volem ser Patrimoni Mundial i què significaria arribar-ho a ser
Donar a conèixer l’època talaiòtica i en especial la cultura material d’aquesta època
Atracar a l’alumnat al patrimoni arqueològic menorquí de manera lúdica i divertida
Plantejar dubtes, investigar, fer hipòtesis per tal d’entendre el món de la ciència
Promoure l’empatia cap el patrimoni cultural menorquí a partir del joc
Treballar en equip per arribar a un objectiu comú
Fomentar les capacitats cognitives de les filletes i els fillets així com l’experimentació i la manipulació.

Procediments: Procediments
Posar a l’abast dels alumnes la informació sobre la important feina que fa l’arqueologia per estudiar el nostre passat i posar aquest coneixement a l’abast de la societat
Exemplificar que és molt important mostrar respecte cap a les feines que fan els arqueòlegs a l’hora de millorar el coneixement científic


Actituds: Actituds
Coneixement de la tasca dels arqueòlegs vers la societat
Respecte al patrimoni i a la cultura material dels nostres avantpassats
Interès per conèixer la història i el que aporta l’arqueologia
Coneixement de la candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial


Metodologia
Abans: Per fer aquesta activitat no és necessari realitzar cap activitat prèvia. De totes maneres sempre és recomanable que l’alumnat tingui un mínim coneixement sobre la prehistòria de Menorca

Durant: Durant la realització del taller
L'activitat estarà formada per tres exercicis complementaris, el primer una explicació on tot l’alumnat participa alhora i dos tallers pràctics dividits en dos grups. Donat que els grups escolars acostumen a tenir uns 30 alumnes, la realització dels dos tallers pràctics diferents permet dividir els dos grups en subgrups prou petits com perquè tots els alumnes d’una classe puguin realitzar activitats de forma simultània i no hi hagi temps d’espera.

Després: Quan els dos grups hagin realitzat el seu primer taller pràctic de manera paral·lela, es canviaran el taller, de manera que els que hauran fet el d’arqueozoologia, ara faran el de restauració i els de restauració faran el d’arqueozoologia.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 TAULES, ORDINADORS


Observacions

RESPONSABLE/S DE L’APLICACIÓ

Borja Corral García
llicenciat en Història i arqueòleg
Telf: 659 977 573
a/e: corralgarciaborja@gmail.com
Martí Carbonell Salom
llicenciat en Història, Màster en Arqueologia i Màster en la Mediterrània Antiga
Telf: 659 184 869
a/e: marticarbonellsalom@gmail.com

Per l’explicació prèvia es necessitarà:
Un ordinador amb projector (ho aporta el centre)

Per al laboratori d’arqueozoologia es necessitaran:
-Dues taules llargues (ho aporta el centre)
-10 cadires (ho aporta el centre)
-Ossos de diversos animals domèstics (vaca, cabra, ovella, porc, cavall) i closques de mol·luscs marins (ho aporten els arqueòlegs)
-Làmines que permetin als infants la identificació anatòmica i taxonòmica de les restes (ho aporten els arqueòlegs)
-Fotocòpies amb l’exercici a realitzar, que contindran una taula on els participants apuntaran les dades de cada os i una altra on apuntaran el número total de restes de cada espècie a cada unitat estratigràfica (ho aporten els arqueòlegs)
Reproducció d’eines feines amb ossos de fauna i malacologia (ho aporten els arqueòlegs)

Per al taller de restauració faran falta:
-dues taules llargues (ho aporta el centre)
-10 cadires (ho aporta el centre)
-peces ceràmiques fragmentades (ho aporta l’alumnat)
-20 tubs de cola de contacte (ho aporten els arqueòlegs)
-pinces de plàstic per restauració (per aguantar els fragments mentre es seca la cola) (ho aporten els arqueòlegs)
-5 ribells de plàstic amb arena (per aguantar els fragments mentre es seca la cola) (ho aporten els arqueòlegs)
Reproducció de peces de ceràmica talaiòtica (ho aporten els arqueòlegs)