106. PASSATS PRESENTS: INTRODUCCIÓ A LA MEMÒRIA HISTÒRICA 

Sessions: 2 sessions de 60 minuts aproximadament
Lloc: Al centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

MIQUEL LÓPEZ GUAL Tel.666731072 memoriesdemenorca@gmail.com HISTORIADOR ASSOCIACIÓ MEMÒRIES DE MENORCA

 

Descripció
-L’activitat es planteja com un primer apropament de l’alumnat a les nocions bàsiques que
envolten el complex concepte de «memòria històrica».
-Elaborarem la definició de «memòria històrica», remarcant el seu vincle amb els DDHH i el Patrimoni ètic.
-Treballarem el concepte «llocs de memòria» i en veurem alguns que ens són pròxims, des de monuments i
commemoracions, passant per diverses manifestacions culturals (pel·lícules, quadres, videojocs...).
-Quan el taller s’orienti a grups Batxillerat:
- A 1r de Batxillerat s’introduirà el tema de la «memòria històrica» amb una mirada
internacional (després de la Segona Guerra Mundial).
- A 2n de Batxillerat s’introduiran les principals «lleis de memòria històrica» de l’Estat
espanyol, fent especial incidència en la recent llei de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears (2018).
L’activitat fuig de ser merament expositiva, sinó que es partirà del treball amb fonts i activitats de diversa tipologia a través de les qual l’alumnat construirà el seu propi coneixement.


Objectius
Oferir a l’alumnat un primer contacte amb el concepte «memòria històrica».
• Desenvolupar l’interès i el pensament crític i reflexiu de l’alumnat en temes públics
d’actualitat.


Continguts
Conceptes: “Memòria històrica”
• Memòria democràtica
• La memòria com a patrimoni ètic
• La memòria i els drets humans

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
No cal portar res del centre, simplement material per escriure. Els responsables del taller entregaran als alumnes un petit quadern de visita per treballar al final de la visita o posteriorment a classe per tal de consolidar els coneixements apresos.  


Observacions

Cursos destinataris

» 4rt ESO. Depenent en quin punt del currículum es programi el taller, pot tenir una mirada
global o nacional —principalment perquè d’això dependrà les relacions que podem establir
amb els coneixements previs de l’alumnat (a concretar amb el docent).

» 1r de Batxillerat (social). Si el taller es demana vinculant-se amb l’assignatura “Història del
món”, es plantejarà l’activitat des d’una mirada global.

» 2n de Batxillerat. Es treballarà el tema de la «memòria històrica» en relació a l’Estat espanyol.

Durada: Dues sessions d’uns 60 minuts

L’activitat es pot realitzar al llarg de tot el curs, depenent del currículum i de la programació de
cada docent.

Creiem convenient plantejar-lo com un taller introductori.

És recomanable tenir un primer contacte amb el docent interessat en el taller, per poder-lo adaptar al màxim als continguts
treballats, als coneixements previs i a les característiques del grup-aula.