104. DOCUMENT MÉS ANTIC DE IAMONA A CIUTADELLA, 1600 ANIVERSARI CARTA BISBE SEVER 

Sessions: 1 sessió de 2hores
Lloc: Convent de Sant Agustí, Catedral de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

JOSEP GORNÉS GOMIS. Tel. 971380343 HISTORIADOR , ARXIVER I GUIA CULTURAL taller 98 BISBAT DE MENORCA - CATEDRAL

 

Descripció
Enguany es commemora el 1600 aniversari de l’encíclica del Bisbe Sever de Menorca, un document imprescindible per a conèixer la realitzat social, política i religiosa de la Menorca del segle V. A través d’una visita guiada que partirà de l’exposició El bisbe Sever i el seu entorn i que visitarà després el Convent de Sant Agustí, la Catedral de Menorca i el Palau Episcopal, es pretén realitzar un recorregut cronològic per aquests 1600 anys de presència cristiana a l’illa donant a conèixer els principals esdeveniments històrics que tingueren lloc des de la Menorca romana fins a l’actualitat.


Objectius
Conèixer un dels documents escrits més antics de les Illes Balears i valorar-ne la seva importància com a font històrica per conèixer la realitat social, política i econòmica del segle V a Menorca.
Descobrir els principals esdeveniments històrics que han tingut lloc des de l’època romana fins a l’actualitat.
Interpretar els edificis del Convent de Sant Agustí, la Catedral de Menorca i el Palau Episcopal i el patrimoni artístic que en ells es preserva, que ens serviran de marc per repassar els fets històrics ocorreguts des del segle V fins als nostres dies.
Gaudir dels espais patrimonials mencionats i valorar la importància de la seva conservació.


Continguts
Conceptes: - Encíclica.
- Basílica paleocristiana.
- Diòcesi.
- Orde religiós.
- Catedral.
- Art Gòtic.
- Art Romà.
- Art Barroc.
- Convent.

Procediments: Entendre la importància de la carta del Bisbe Sever i els principals fets històrics ocorreguts a Menorca des del segle V fins a l’actualitat.
Actituds: Valorar la importància del llegat documental, arquitectònic i artístic com a font per conèixer el nostre passat i despertar entre l’alumnat la consciència de la importància de la preservació d’aquests vestigis.


Metodologia
Abans: Si és possible, es poden donar pinzellades sobre la història local de Menorca i els seus vestigis arquitectònics, que després seran explicats i visitats durant el taller.
Durant: Mantenir una actitud d’interés i curiositat cap al patrimoni visitat i mostrar-se participatius. No es tracta de que el guia doni una classe magistral, sinó que entre tots les assistents poguem reconstruir el nostre passat.
Després: Es lliurarà un petit quadern de visita amb fotografies i activitats per realitzar al final de la visita o per ser treballat posteriorment a classe per tal de consolidar els coneixements apresos.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
No cal portar res del centre, simplement material per escriure. Els responsables del taller entregaran als alumnes un petit quadern de visita per treballar al final de la visita o posteriorment a classe per tal de consolidar els coneixements apresos.  


Observacions

Les explicacions s’adaptaran al nivell escolar dels assistents així com també s’intentaran lligar els coneixements explicats amb el temari curricular tractat a l’assignatura de socials impartida en el centre. En aquest sentit, el professor sol·licitant del taller es posar en contacte previamente amb el responsable del taller per comunicar-li quina és la part del temari donat que vol que s’expliqui en més profunditat.

Si es desitja, el taller es pot centrar només en un dels edificis mencionats per poder ser aquest tractat en més detall. De la mateixa manera, es pot ampliar la ruta visitant altres elements patrimonials d’interès o amb la visita a l’Arxiu Diocesà de Menorca.

5è i 6è primària.
ESO.
Batxillerat.
FP.

No cal portar res del centre, simplement material per escriure. Els responsables del taller entregaran als alumnes un petit quadern de visita per treballar al final de la visita o posteriorment a classe per tal de consolidar els coneixements apresos.