97. COR INTERCULTURAL, MÉS ENLLÀ DE LA PELL, LA VEU 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària
2n ESO

Responsable/s

ADELA FERRER SOCIAS. Tel.670895949 MÚSIC  

 

Descripció
Taller de cor intercultural, dirigit a l'alumnat de Primària i Secundària.

Aprenentatge de cançons populars i actuals, d'estils diferents i de procedències diverses, segons els països i zones que es trobin presents entre l'alumnat. 
Pràctica i desenvolupament individual i coral, treballant la veu en els seus diferents registres, per formar un conjunt coral harmònic.

Treball ‘a capella’ i acompanyat pel piano.


Objectius
1. OBJECTIUS

Potenciar l'acostament entre cultures i arrels, entre músiques i pensaments, entre formes d'interpretar l'art musical, des del cant, a més d'estils de vida i tradicions.
Despertar en els joves i les joves l'interès per la música, disciplina d'importantíssim valor en tots els aspectes del desenvolupament integral, com són la creativitat, l'expressió artística, la coordinació psicomotriu, el llenguatge, la memòria, la socialització i l'educació emocional, entre uns altres.
Potenciar la integració dels tres aprenentatges fonamentals per al desenvolupament del ser social: fer, conèixer i conviure, que tenen en la música un aliat fonamental que va unit al procés de desenvolupament i aprenentatge dels nins i les nines, i els joves i les joves. S'aspira a reactivar la música dins dels espais d'Educació Primària i Secundària per afavorir el desenvolupament integral dels nins i les nines, i dels joves i les joves.

Superar les limitacions individuals a través del suport i la col·laboració del grup. Respectar i apreciar altres formes d'expressió musical diferents de la pròpia i les dominants del seu entorn, superant estereotips i convencionalismes.


Continguts
Conceptes: 1. CONCEPTES

L'activitat musical com a llenguatge a l'educació primària i secundària. Comunicació a través de la música. Activitats musicals corals per a nins i nines, i joves, d'educació primària i secundària, treballant conceptes musicals bàsics de so, ritme, cos i paraula, mitjançant improvisacions i exercicis lúdic-educatius de base musical, amb eines que permetran de manera clara i senzilla intervenir aquest aprenentatge.

Procediments: 1. PROCEDIMENTS

La interpretació, en solitari i de forma grupal (coral) és a dir, el fer música a l'aula per poder expressar-se amb la veu, (cantada i parlada) l’ instrument (piano) i el moviment, la qual cosa implica l'aprenentatge i desenvolupament d'unes determinades habilitats tècniques. Adquisició de recursos d'exploració i construcció musical per al desenvolupament de l'expressió musical tant individual com a col·lectiva.

Aprendre cançons molt diferents, en estil i època, un repertori variat, curiós, divertit i senzill, alhora, combinant idiomes i tradició, a més, per crear una cadena de coneixement musical, depenent de les procedències dels participants. Així doncs, els assistents, participaran activament en els tallers i en l'ensenyament dels temes seleccionats, que entre tots, es proposaran i triaran.

Actituds: 1. ACTITUDS

Valoració sobre la importància de l'expressió artística en general i de la música en el particular, en el seu context social, i intercultural i d’integració.

Desenvolupament de la creativitat individual i col·lectiva.

Capacitat d'estructuració de l'espai tridimensional.

Comprensió de la importància del treball individual i del treball en equip. Responsabilitat en el treball.


Metodologia
Abans: L'ensenyament del Taller de Coro tindrà com a finalitat el desenvolupament de les següents capacitats:
1. Interpretar i crear música utilitzant la veu, els recursos de l'aula i els instruments que cadascun dels alumnes pugui aportar, a més del piano.
2. Utilitzar la veu i el moviment com a font de comunicació i d'expressió del discurs musical.
3. Participar en les activitats de grup respectant les aportacions dels companys i estimant convenientment els assoliments propis i del grup.
4. Desenvolupar la sensibilitat auditiva necessària per usar el frasejo, l'articulació, la dinàmica i l’ agògica a través del cant, els instruments i el moviment.
5. Conèixer els termes musicals que es precisin i utilitzar-los de forma adequada en les activitats d'expressió musical que es duguin a terme a l'aula.
6. Utilitzar diverses fonts d'informació (partitures, recursos informàtics, Internet, mitjans audiovisuals i altres recursos gràfics) com a suport a la pràctica musical a l'aula.

Durant: L’eix central de l'activitat a l'aula ha de ser un procés d'ensenyament aprenentatge actiu, partint de la imitació com a element primordial dels processos d'interpretació, fins a l'aprenentatge per descobriment en els processos d'improvisació i creació.
El joc (jocs musicals) ha de ser un punt de partida fonamental en l'activitat de l'aula, com a reflex de les característiques de l'experiència musical: participació, assumpció de regles, metes clares, intercanvi de rols i desenvolupament creatiu.

És d'especial importància que el repertori musical a l'aula sigui suficientment variat com per adaptar-se a les necessitats i interessos de l'alumnat, evitant que la interpretació es redueixi a la “posada en so” d'exercicis musicals sense implicació afectiva, i garantint experiències enriquidores que ampliïn el camp musical dels adolescents.

Així mateix, les activitats de l'aula hauran d'afavorir les diferents comeses de l'alumne en la pràctica musical per part dels alumnes, evitant “encasellar” als mateixos en funció de les seves habilitats de partida, i proporcionant una visió més àmplia dels processos musicals.

Finalment, la pràctica musical pot respondre a cada moment del curs a diferents agrupaments des del conjunt de tot el grup fins a formacions més reduïdes, inclosa la interpretació individual, sempre entesa com a part d'un projecte col·lectiu.

Després: Es proposa realitzar sortides per visitar llocs i sales, teatres i auditoris on es desenvolupin concerts, audicions i altres interpretacions artístiques relacionades amb la música (com la dansa i el teatre).

Participar en trobades amb altres corals, infantils i joves a nivell Menorca. Intentar realitzar-ho també entre Illes. Realitzar intercanvis amb altres escoles, a nivell repertori i direcció de coral. Repertoris comuns per a propostes comunes, amb la participació conjunta i barrejada, integrada, dels alumnes i dels encarregats de les diferents corals escolars. Enregistrament professional del repertori realitzat durant el curs escolar. Posada en escena final de curs a un teatre.


RecursosObservacions

Adela Ferrer Socías
Direcció: Carrer de l’Església, 36. C.P. 07701, Maó, Menorca.
Correu Electrònic: adelaferrersocias@gmail.com
Telèfon: (+34) 670895949

Taller de cor intercultural, dirigit a l'alumnat de Primària i Secundària.

Aprenentatge de cançons populars i actuals, d'estils diferents i de procedències diverses, segons els països i zones que es trobin presents entre l'alumnat. 
Pràctica i desenvolupament individual i coral, treballant la veu en els seus diferents registres, per formar un conjunt coral harmònic.

Treball ‘a capella’ i acompanyat pel piano.