17. ACOMPANYAMENT AL DOL EN ADOLESCENTS QUE ESTAN VIVINT LA PÈRDUA D'UNA PERSONA ESTIMADA *2 

Sessions: 1sessió alumne DOL 60m. 2sessions GRUP 90m amb un interval de dues setmanes i 2sessions EQUIP DOCENT
Lloc: Aula centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3er ESO
4t ESO
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

BELÉN CALAFELL I SARA CUARTEROPsicòloga General Sanitària. Especialitat en Psicoteràpia amb Nens i Adolescents CIUTADELLA

 

Descripció
Davant la pèrdua d’una figura protectora de referència, els més joves de la casa poden esdevenir els grans invisibles. Per diferents motius, molts cops no es permeten o no se’ls permet mostrar les seves pròpies emocions durant aquest procés de pèrdua i dol.
Els infants i adolescents en dol formen un grup d’iguals, en el qual s’acompanyen, on comparteixen, es veuen reflectits en la vivència de l’altre i, en darrer terme, es senten sostinguts pels professionals que els condueixen.
En la societat actual existeix una tendència a protegir i ocultar la mort als infants i adolescents, a negar la mort propera i a no fer-los participants del procés de dol, molts cops perquè són els propis adults que no es senten preparats per atendre les necessitats que sorgiran.
Així i tot, però, els infants i adolescents són conscients de la mort i dels canvis que això significa a nivell sociofamiliar. És per aquest motiu que per atendre i disminuir el seu patiment cal permetre la seva participació en la situació familiar present i donar-los les eines i recursos suficients per a saber gestionar de manera adaptativa les emocions emergents.
En el cas concret dels adolescents, aquests estan en una època vital caracteritzada per l’experimentació de diferents pèrdues inherents a l’evolució natural de la persona: perdre la infància, viure la necessitat d’autonomia i distanciament de la família, el canvi significatiu que experimenta el seu cos.

Per altra banda, també es sap que en la vivència d’una pèrdua significativa, per a l’infant i l’adolescent l’aula s’ha de convertir en un lloc terapèutic. En aquest sentit, el personal docent necessitarà tot el suport possible que l’ajudi a respondre a les diferents situacions que es trobarà i, al mateix temps, haurà de fer de model de com una persona adulta respon davant el patiment de les pèrdues de la vida.


Objectius
Atendre i acompanyar les necessitats físiques, emocionals, cognitives i conductuals que presenten els adolescents davant la pèrdua d’una persona estimada.
Facilitar les eines i recursos adequats als adolescents per a una gestió emocional adaptativa.

Atendre el procés de dol des del Centre Educatiu, com a eina de prevenció i seguretat.

Proporcionar pautes d’orientació al professorat per a atendre les reaccions de l’alumnat, les famílies i les seves pròpies.

Prevenir, detectar i atendre factors de risc davant possibles dificultats en un procés de dol no elaborat.

Proporcionar els beneficis que suposa compartir la pròpia vivència amb el grup d’iguals.


Continguts
Conceptes: El procés de dol com una vivència natural que cal ser atesa en funció de les necessitats de cada persona i/o col·lectiu.
Reaccions més freqüents dels adolescents davant la mort d’una persona estimada
Factors de risc i factors protectors per a la vivència adaptativa del procés de dol en els adolescents.
Introducció a una pedagogia sobre la vida i la mort des dels Centres Educatius

Procediments: Dinàmiques per a facilitar el sentiment de pertinença al grup.

Dinàmiques grupals i individual per a facilitar l’expressió emocional del procés de dol que estan vivint.

Pautes i recursos que donin resposta a les reaccions individuals i/o grupals
Tècniques d’expressió corporal, artística i habilitats de comunicació assertiva


Actituds: Participació de les dinàmiques proposades per part del professionals conductors del grup
Respecte a la manera que cada membre del grup viu el seu procés de dol
Acompanyar, validar i atendre les diverses necessitats i expressions de cadascun dels membres del grup


Metodologia
Abans: Entrevista de valoració amb l’equip docent responsable de l’alumne/a en procés de dol.


Durant: Sessions semiestructurades per objectius a assolir
Les tècniques utilitzades seran de tipus dinàmic, comunicatiu i creatiu amb la intenció d’integrar les reaccions individuals i col·lectius pròpies de les diferents etapes del procés de dol.
Valorar una intervenció individual amb algun/a alumne/a, si així es valora per part de les professionals responsables.

Després: Entrevistes de tancament del taller amb l’equip docent de referència


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Material específic per a treballar els continguts teòrics i les dinàmiques de grup. ** En la trobada prèvia amb els responsables del Centre es pactarà qui aporta el material necessari per a portar a terme les dinàmiques d’alguna de les sessions  


Observacions

Responsables del taller
BELÉN CALAFELL,PSICÒLOGA SANITÀRIA DE CURES PAL·LIATIVES I ATENCIÓ AL DOL.
SARA CUARTERO, PSICÒLOGA ESPECIALITZADA EN PSICOTERÀPIA TRANSDICIPLINÀRIA.
Alumnes d’Educació Secundària i Batxillerat que estan vivint el procés de dol per la mort d’una persona estimada, així com el seu grup de referència dins el Centre Educatiu.
a) 1 sessió amb l’alumne/a en dol de 60 minuts
b) 2 sessions per GRUP amb una durada de 90 minuts ( interval de dues setmanes entre cadascuna de les dues sessions grupals )
c) 2 sessions amb l’equip docent de 60 minuts
TOTAL SESSIONS= 5 sessions
En cas que les professionals responsables i/o l’equip docent de referència així ho consideri, es proposarà una sessió amb la família de l’alumne/a en dol.