32. PROGRAMA AFECTIVO SEXUAL A L'ADOLESCÈNCIA-AMB TOTS ELS SENTITS *6  

Sessions: curs escolar
Lloc: CENTRE ESCOLAR
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

2n ESO
3r ESO

Responsable/s

Regina Muntaner Fernández. Direcció General de Salút Pública. Conselleria de Salut. Govern Balear.infermera de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut, Govern de les Illes Balears 

 

Descripció
ÉS FORMACIÓ PER A PROFESSORS.
És un programa de promoció de la salut afectiva i sexual dissenyat per la Coordinació de Sida i Sexualitat, de la Direcció General de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut.


Objectius
Mitjançant aquestes sessions es pretén que els al·lots i les al·lotes adquireixin els coneixements necessaris per reflexionar sobre:

Els conceptes de pubertat i adolescència.
Els canvis que es produeixen en aquestes etapes de la vida.
El concepte de sexualitat i el sentit de la sexualitat a la nostra vida.
Els conceptes de sexe, gènere, identitat sexual i orientació sexual.
Els drets sexuals.
La importància d'utilitzar les xarxes socials de forma segura i respectuosa.
Els riscs que suposa la utilització de les xarxes socials.
La forma d’actuar en cas de rebre missatges incòmodes o perillosos.

El Programa té per finalitat que l’alumnat adquireixi les competències necessàries (coneixements, actituds i habilitats) per viure la sexualitat amb plaer, satisfacció i de forma saludable, establint relacions interpersonals gratificants i no discriminatòries.


Continguts
Conceptes: 3.1 Conceptes

El disseny del Programa es basa en el model sexològic, que contempla la sexualitat humana des de quatre eixos: la sexualitat com a concepte, l’eròtica, la conducta sexual i l’art d’estimar. Aquests conceptes es detallen en 10 sessions educatives, amb els continguts següents, que està previst que es desenvolupin al llarg de tota l’ESO:

1. Els canvis a l’adolescència
2. La sexualitat
3. La sexualitat i les xarxes socials
4. Els afectes sexuals
5. Els afectes sexuals i l’autoestima
6. Les relacions sexuals
7. Risc en les relacions sexuals: l’embaràs
8. Risc en les relacions sexuals: les infeccions de transmissió sexual
9. La relació de parella
10. Les relacions tòxiques i la violència en la relació de parella
 

Procediments: Coneixement del propi cos.
Identificar situacions de risc a les xarxes socials.

Actituds: Actitud positiva en vers el propi cos. Aprendre a relacionar-se amb el cos, de forma natural, sense vergonya i sense por.
Consideració de la sexualitat com una expressió humana que ha de ser plaent, satisfactòria, respectuosa i responsable.
De prevenció, a l'hora d'utilitzar les xarxes socials.


Metodologia
Abans: La responsable del taller explicarà els continguts dels mòduls i les dinàmiques al professorat.
Durant: Conduirà, conjuntament amb un professora o una professora, el taller mitjançant una exposició teòrica, projecció de vídeos i realització de dinàmiques grupals.
Després: S'oferiran vídeos al professorat per aprofundir sobre aspectes dels temes tractats.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació en diapositives que inclouen vídeos i dinàmiques de grup. 
 Dinàmiques d'activitats de grup. Presentació, vídeo. Qüestionaris, díptics/tríptics i altres publicacions.
 Ordinador, projector - canó.


Observacions

PER A PROFESSORS.
El nombre de tallers és límitat,es seleccionaran els centres educatius en funció de la disponibilitat de la responsable del taller i de l'ordre de sol·licitud.

L'horari de les sessions es concretarà entre la responsable del taller i el centre educatiu.
Les sessions les realitzen els professors amb el suport i l'ajut de la responsable del taller.

El professorat , amb el suport i assessorament de Regina Muntaner Fernández, infermera de la Direcció General de Salut Pública i Participació, de la Conselleria de Salut.

La implementació per part del professorat facilita que el programa es pugui adaptar a les necessitats educatives de l’alumnat, que tengui continuïtat en el temps i que se’n puguin avaluar els resultats.

Metodologia educativa participativa, basada en l’aprenentatge significatiu.
Cada sessió educativa té una durada aproximada de 45 minuts.
La proposta de distribució de les sessions educatives per cursos, és la que consta en la taula següent:


Taula 2. DISTRIBUCIÓ DE LES SESSIONS PER CURSOS, 2n ESO i 3r ESO

1. Els canvis a l’adolescència
2. La sexualitat
3. La sexualitat i les xarxes socials
4. Els afectes sexuals
5. Els afectes sexuals i l’autoestima
6. Les relacions sexuals
7. Risc en les relacions sexuals: l’embaràs
8. Risc en les relacions sexuals: les infeccions de transmissió sexual
9. La relació de parella
10. Les relacions tòxiques i la violència en les relacions de parella