115. LA SINDICATURA DE GREUGES DE MENORCA-EDUCACIÓ I CONSCIÈNCIA ADMINISTRATIVA 

Sessions: 1 sessió 1 hora
Lloc: Seu del CONSELL INSULAR DE MENORCA
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r batxillerat

Responsable/s

SINDICATURA DE GREUGESResponsables socials CONSELL INSULAR MENORCA http://sindicaturadegreuges.cime.es

Consell Insular de Menorca 

Descripció
Taller d'educació i consciència administrativa.
La figura de la Sindicatura de Greuges de Menorca
Realització d'una sessió teòric-pràctica en relació a l'activitat de la Sindicatura de Greuges.
Davant d'un problema. Reclamar és sempre un acte de valentia.
En defensa dels teus drets.


Objectius
Donar a conèixer l'existència de la Sindicatura de Greuges, les seves funcions i la forma d'adreçar-s'hi

Continguts
Conceptes: Greuge.
Drets dels ciutadans.
Participació ciutadana.
Conveni.
Com presentar una queixa i com es tramita.
Resolució.

Procediments: El taller es farà amb el suport d’una projecció, com a complement de les explicacions.


Actituds: Actituds
Tenir consciència de les situacions en què un ciutadà es pot adreçar a la Sindicatura de Greuges.
Exposició d’exemples de casos reals tractats a la Sindicatura.


Metodologia
Abans: Abans
Contacte entre els membres de la Sindicatura i el professorat responsable per acordar la unitat didàctica i el contingut del taller.


Durant: Durant
Sondeig per saber els coneixements previs de l’alumnat.
Projecció d’una presentació per reforçar el contingut de la sessió.
Propostes dels alumnes per avaluar els coneixements adquirits.
Resoldre els dubtes que puguin sorgir.
Entrega dels tríptics informatius de la Sindicatura de Greuges.

Després: No està previst.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
l'aportara l'entitatPRESENTACIÓ POWR POINT I TRÍPTICS INFORMATIU


Observacions