54. CEPS MENORCA. CENTRES EDUCATIUS PROMOTORS DE LA SALUT 

Sessions: el programa es du a terme al llarg de tot el curs escolar.
Lloc: Centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

Tots els centres educatius adscrits a la Conselleria de Educació i Universitat del curs 2017-2018, tant de titularitat pública com privada.

Responsable/s

Elena TejeraServei Promoció de la salutD.G. Salud Pública y Participación Conselleria de Salut

Conselleria de Salut del Govern Balear 

Descripció
La Conselleria de Salut i la Conselleria d’Educació i Universitat posen en marxa per al curs 2017-2018 la quarta convocatòria del Programa de centres educatius promotors de la salut de les Illes Balears amb l’objectiu que tota la comunitat educativa adopti hàbits de vida saludables en un entorn favorable per a la salut.
Es pretén que els centres educatius incorporin un model participatiu d'organització del centre en el qual s'aborda la salut i el benestar de forma sistemàtica i integrada, que està orientat a la participació de tota la comunitat educativa, que potència les competències bàsiques en l'alumnat i persegueix el seu adequat desenvolupament tant a nivell personal com relacional i ambiental. És fonamental la creació de vincles efectius amb la comunitat local.


Objectius
Impulsar la promoció i l’educació per a la salut en infants i joves a partir de projectes de salut als centres educatius mitjançant la participació de tota la comunitat educativa.
Integrar l’objectiu de promoció de la salut als documents de programació de centre.
Crear un clima escolar positiu en què es conreïn les relacions interpersonals positives i satisfactòries i que afavoreixi el benestar emocional i social de tota la comunitat educativa.
Aprofundir sobre aspectes de promoció i educació per a la salut en les diferents àrees curriculars i emprar metodologies actives que fomentin que els alumnes participin en el seu procés educatiu i desenvolupin les seves competències bàsiques.
Propiciar el desenvolupament de sinergies entre el sector educatiu, el sanitari, el juvenil, el social i altres sectors que es considerin oportuns mitjançant els mecanismes de coordinació necessaris per tal d’afavorir un clima de benestar i de salut.


Continguts
Conceptes: L’educació i la promoció de la salut en el entorno educatiu
El modelo de Centre Educatiu Promotor de Salut
Projecte de salut del centre
Importància de l’análisi de situació
L’evaluació del projecte
Comisión de salud
Participació de l’áumnat i les families
Participació dels recursos comunitaris
L’equip del centre educatiu promotor de salut

Procediments: Per poder participar al Programa de centres educatius promotors de la salut, els centres han de complir els requisits següents:
a) Estar adscrit com a centre educatiu a la Conselleria d’Educació i Universitat el curs escolar 2017-2018.
b) Presentar, dins el termini establert, la sol·licitud de participació al programa, en què consti que s’inclou el projecte en la programació general anual.
c) Treballar al menys un dels eixos temàtics proposats en el projecte de centre: Alimentació saludable i vida activa, Benestar i salut emocional, Educació afectiva i sexual, Prevenció de les conductes addictives i Seguretat i prevenció de riscs.
d) Elaborar un projecte que inclogui l’anàlisi de la situació, els eixos que es volen treballar, les accions i actuacions previstes, l’ avaluació i les necessitats de formació del professorat per aconseguir els objectius proposats.
e) Presentar una memòria a final de curs que acrediti l’execució del projecte.

Actituds: Adoptar hàbits de vida saludable.

Metodologia
Abans:
Durant:
Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Dins la convocatòria s’ofereixen diverses eines per elaborar el projecte de salut del centre (annexes). 
  


Observacions

Els participants podran tenir dret al reconeixement de 30 hores de formació permanent, i un 25% més d’hores per a la persona que coordini el programa, sempre que compleixin els tres requisits següents:
Que hagin participat activament en la formació que es durà a terme al llarg del curs escolar (mínim, 12 hores).
Que hagin implementat el programa a l’aula.
Que presentin, en el termini de tres mesos a partir de la finalització de l’experiència, una memòria sobre els procés realitzat que ha de contenir una reflexió sobre la transferibilitat de la formació rebuda a la pràctica educativa.
Els professors de centres privats no concertats i el personal no docent que participi al projecte de salut pot sol·licitar un certificat de participació al programa expedit per la Conselleria de Salut com a reconeixement a la seva tasca.