19. TRACTA D'EVITAR-LA 

Sessions: 2/3 sessions de 60 minuts o 120minuts
Lloc: Aula centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)
famílies

Responsable/s

Patricia Barranco. Tècnica de la Fundació de Solidaritat Amaranta. 

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. Direcció general Cooperació del Govern Balear. i la Fundación de Solidaridad AMARANTA. 

Descripció
A partir d'un fenomen global com és la tracta de dones, i mitjançant una metodologia dinàmica i participativa, el taller promou la presa de consciència dels joves sobre les situacions quotidianes, com els micromasclismes, en les quals no es respecten els drets més bàsics, i què podem fer per evitar-les.
Tallers educatius sobre la tracta de persones i els drets humans en Formentera, Menorca, Eivissa i Mallorca.


Objectius
Augmentar la consciència i la promoció dels drets humans.
Fomentar la igualtat entre dones i homes.


Continguts
Conceptes: Socialització de gènere: estereotips i expectatives de gènere. Salut afectiva sexual.
Discriminació i violència de gènere. Explotació sexual i tracta.
Identificació de situacions quotidianes on hi ha discriminació de gènere: què podem fer?

Procediments: Dinàmiques de grup: escolta activa, reflexió, argumentació de les opinions, debat.
Actituds: Assertivitat. Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Esperit crític.

Metodologia
Abans: Contacte amb el professorat responsable del curs per preparar les sessions a desenvolupar i respondre a les demandes concretes de cada centre escolar.

Durant: En la primera sessió s'utilitza com a eina central el documental "Tracta d'Evitar-la", dissenyat específicament per sensibilitzar als joves a partir de les indicacions d’expertes en comunicació social i educació per al desenvolupament.
Les següents sessions estarien adaptades a les conclusions tretes pel mateix grup durant la primera sessió, de tal manera que són les característiques del grup de joves les que determinen la profunditat dels temes a reflexionar mitjançant dinàmiques de grup i altres eines didàctiques.

Després: Recollida de resultats que al finalitzar les sessions que s’entregarà al responsable de cada centre escolar.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Audiovisual TRACTA d’EVITAR-LA de 30 minuts. Material didàctic i de papereria per realitzar les dinàmiques grupals. 
 Ordinador i Altaveus Projector - canó


Observacions

Es tracta d’una acció educativa emmarcada en un procés continu, durant el qual la Fundació de Solidaritat Amaranta ofereix assessorament de qualitat al llarg de l’execució del taller. Justament, una de les característiques del taller és la seva adaptabilitat en dos sentits: un d’ells és l’adaptació a la disponibilitat de sessions/horaris del centre o programa; i l’altre és l’adaptació del taller a les característiques del grup de participants.

Més informació:
http://www.fundacionamaranta.org/formacion/ctrata-de-evitarla/tracta-devitar-la/