141. MUSEU DE MENORCA: PLAYSTORIES; CONSTRUINT LA VIDA I LA MORT A LA PREHISTÒRIA 

Sessions: 1 sessió de 75 minuts
Lloc: Museu de Menorca, Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

MONTSERRAT ANGLADA FONTESTAD Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita a la sala de prehistòria del Museu de Menorca i taller


Objectius
Posar en valor la cultura talaiòtica i la prehistòria de Menorca
Experimentar de manera didàctica i creativa les tipologies principals de monuments a l’època talaiòtica (talaiot, recinte de taula, navetes d’enterrament, cercles)
Apropar el concepte de «patrimoni històric i cultural» al públic infantil
Gaudir de l’observació de peces originals a través de la visita al Museuimentació i la manipulació.


Continguts
Conceptes: La vida quotidiana en època dels talaiòtics
Tipus de construccions a l’època talaiòtica
Procés de construcció dels poblats talaiòtics i dels recintes funeraris i les seves funcions.
La vida quotidiana dels primers pobladors de Menorca i els seus rituals funeraris.
Apropament i interpretació a objectes exposats al Museu de Menorca

Procediments: Recreació dels processos de construcció dels monuments talaiòtics
Recreació de les feines quotidianes en un poblat talaiòtic
Reproducció d’un ritual funerari.
Observació de peces originals exposades a l’exposició permanent del Museu

Actituds: Desenvolupament d’hàbits de treball, esforç i responsabilitat.
Participació activa en activitats de grup, desenvolupant habilitats socials i un comportament responsable, constructiu, solidari i dialogant.
Reconeixement i valoració del significat d’alguns testimonis del passat en l’entorn (tradicions, edificis, objectes, etc.).
APRENDRE A DESCOBRIR I A TENIR INICIATIVA: Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar en activitats socials i culturals.
CONVIURE I HABITAR EL MÓN: Comportar-se d’acord a unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia


Metodologia
Abans: En cas que les mestres vulguin treballar amb anterioritat el tema de la prehistòria de Menorca, el Museu podrà facilitar unes fotografies d’alguns jaciments prehistòrics de Menorca per tal que a classe es pugui observar quin tipus de construccions es poden observar i puguin elaborar les seves hipòtesis sobre les seves funcions.

L’observació de les fotografies pot anar acompanyada d’un debat sobre com era el dia a dia dels primers habitants de Menorca, amb preguntes com:
- Com eren les cases on vivien?
- A què es dedicaven?
- Com podien construir aquests monuments amb aquestes pedres tan grans?
- Tenien cementeris?

El rol de la mestra no ha de ser tant el de donar informació, sinó com el de moderar la conversa que s’estableixi arrel de les respostes dels alumnes. Durant l’activitat al Museu es donarà resposta a aquestes preguntes i a totes aquelles que puguin sorgir durant el taller.

Durant: Farem un visita a les sales de prehistòria, on explicarem quin tipus de monuments van construir els primers pobladors de Menorca, fent èmfasi a edificis corresponents al seu dia a dia (cases, recintes per a rituals...), com edificis relacionats amb els rituals funeraris.

L’observació de les peces i construccions de l’època talaiòtica servirà de base per reproduir el dia a dia dels talaiòtics.

A continuació, el grup es dirigirà a la sala didàctica on es dividirà en dos equips. Un dels equips, mb el suport de figures de Playmobil i diferents elements, haurà de «reconstruir» un poblat prehistòric a petita escala: la casa, el talaiot, el recinte de taula...
L’altre equip serà l’encarregat construirà un sepulcre megalític i reproduiran un ritual funerari.

Al final del taller, es farà una posada en comú, on cada equip explicarà les principals característiques de la vida i mort al món talaiòtic menorquí a partir de les maquetes que han muntat els equips.

Les/els educadores/educadors aniran guiant en tot moment l'activitat i l’alumnat descobrirà d'una manera empírica com era la vida a la Menorca prehistòrica.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Bases on construir jaciments, playmobils i elements complementaris (eines, animals...) 


Observacions(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 4 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.