140. MUSEU DE MENORCA: AJUDA'NS, NECESSITAM UN ARQUEÒLEG 

Sessions: 1 sessió de 80 minuts
Lloc: Museu de Menorca. Maó
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO

Responsable/s

Montserrat Anglada, arqueologa restauradora del Museu de Menorca Responsable activitats del museu. Museu de Menorca

 

Descripció
Visita a la sala de la cultura talaiòtica i, a continuació es fan tres tallers rotatius. Els tallers mostren les feines que es fan al laboratori un cop s’ha excavat a un jaciment arqueològic. En aquest cas els materials provenen del jaciment de Cornia Nou, situat molt a prop de Maó.

Els tallers són tres (20 minuts aproximadament cadascun), i els alumnes passen per tots: Classificant ceràmica! Quins animals tenien durant la prehistòria? Quines plantes empraven les comunitats talaiòtiques?


Objectius
• Promoure l’interès i la curiositat envers les restes arqueològiques.
• Posar en valor la cultura talaiòtica i la prehistòria de Menorca.
• Donar a conèixer el treballs de camp a l’Arqueologia, basada en la metodologia científica.
• Emfatitzar que la importància de objecte arqueològic com a font de coneixement per a reconstruir el passat.
• Promoure la participació activa: empènyer els infants a plantejar hipòtesis a partir de la informació rebuda.
• Transmetre nocions bàsiques sobre l’època talaiòtica a partir de la visita i dels tallers que es realitzaran.


Continguts
Conceptes: -La prehistòria a Menorca - El patrimoni històric i cultural menorquí - L'arqueologia com a font de coneixement de la nostra història
-Arqueologia i entorn

Procediments: Es fa un breu recorregut per les sales de prehistòria del museu, on s’incidirà especialment amb la vitrina del jaciment de Cornia, per tal d’explicar el procés que viuen els objectes des de l’excavació fins al museu.
Mitjançant els materials arqueològics localitzats al jaciment es faran tres tallers on experimentaran de primera mà com treballen els arqueòlegs al museu, una vegada arriben els objectes de l’excavació. Es propicia, a través dels objectes, el coneixement de l’entorn social i econòmic del món talaiòtic, a través de les seves restes. Aquesta vegada es fa un taller de reconeixement d’ossos d’animals (per saber quins tenien i consumien), un de llavors (per saber quines plantes usaven) i un de ceràmica (per saber quins estris tenien, en aquest cas de fang). Els tallers es treballen amb monitors que van guiant cadascun dels tallers, els quals duren 20 minuts, on es promou la observació, el diàleg i l’intercanvi de coneixement.

Actituds: Aprendre a pensar i comunicar: Es promou la col·laboració i solidaritat ja que es treballa en grup.
Es transmeten les bones pràctiques durant la visita a un museu, tot respectant la visita dels altres visitants.
Transmetre una actitud respectuosa envers el patrimoni arqueològic.
Conviure i habitar en el món: Respectar els valors culturals i patrimonials de l’illa


Metodologia
Abans: Es disposa del material didàctic pel professorat
Durant: Es fa un breu recorregut per les sales de prehistòria del museu, on s’incidirà especialment amb la vitrina del jaciment de Cornia, per tal d’explicar el recorregut que fan els objectes des de l’excavació fins al museu.
Els tallers, de caràcter rotatiu, es treballen amb monitors i arqueòlegs que van monitoritzant cadascun dels tallers, els quals duren 20 minuts cadascun. Es treballa amb la identificació de llavors, amb la classificació de restes d’ossos de fauna i amb la classificació i dibuix de ceràmica.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Fitxes didàctiques per desenvolupar activitats Pissarra amb imants d’animals, ossos d’animals Llavors i atles de llavors, lupes Fragments de ceràmica i eines de dibuix i siglat  
Pissarra amb imants d’animals, ossos d’animals Llavors i atles de llavors, lupes Fragments de ceràmica i eines de dibuix i siglat 


Observacions*) El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller

Es subvencionen un màxim de 4 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.