73. DESCOBREIX LA GEOLOGIA DE LA RESERVA DE BIOSFERA DE MENORCA 

Sessions: 1sessió de 2 hores
Lloc: Centre de Geologia de Menorca (c/ Mallorca, 2, Ferreries)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS RESERVA BIOSFERA

 

Descripció
L’activitat es desenvolupa al Centre de Geologia de Menorca (Ferreries), un centre que neix amb l’objectiu d’impulsar i promoure la geologia de Menorca en forma d’exposició permanent. Al Centre es donarà a conèixer i es posarà en valor un conjunt d’elements geològics fins ara desconeguts per gran part de la societat, amb l’objectiu de fomentar l’educació ambiental. Les característiques geològiques de Menorca tenen un interès prou important per fomentar-ne el coneixement i la protecció.

Objectius
- Entendre com la geologia condiciona el paisatge de Menorca.
- Descobrir l’evolució geològica de Menorca a partir dels processos que han format les seves roques.
- Valorar la riquesa del patrimoni geològic de Menorca i la seva geodiversitat


Continguts
Conceptes: - Els colors com a elements naturals.
- Textures i formes de les roques.
- L'erosió i les roques com a elements de configuració de paisatges.
- Fòssils, eines per conèixer el passat.
- Els minerals com a components de les roques de Menorca.
- Els elements i la fragilitat de les platges.
- Els usos de les roques a Menorca.

Procediments: .Recorregut guiat per l’exposició del Centre de Geologia, amb l’objectiu principal que els alumnes s’adonin de la gran diversitat geològica que presenta Menorca i com aquesta incideix i condiciona el paisatge de l’illa.

.Proposta d’exercicis en torn a les explicacions del recorregut guiat que mostri l’assoliment dels continguts exposats.

.Taller de roques, minerals i fòssils, com activitat pràctica que serveixi per aprofundir en les propietats dels elements exposats al centre per a educació primària i una experiència en relació a les arenes de les platges i la geologia més propera per a secundària.

.Sortida geològica autoguiada mitjançant exercicis pel poble de Ferreries amb la finalitat que els alumnes identifiquin algunes de les roques més freqüents que trobem al món (opcional).

Actituds: - Acostar-nos a la geologia de manera directa en contacte amb les roques.
- Introduir-nos al reconeixement de les roques, fòssils i minerals i a les seves aplicacions i fragilitat.


Metodologia
Abans: Es recomana una introducció al taller per part del docent a partir de la informació facilitada a la guia del professor centrada en el concepte de la “Menorca dels colors”.

Durant: El taller es desenvolupa a partir de dues activitats principals i sempre adaptades al nivell d’estudis:

1) Recorregut guiat per l’exposició del Centre de Geologia, incidint en el coneixement de les roques que es troben a Menorca i les seves característiques essencials. Es posarà especial atenció a introduir el concepte del temps geològic, donar a conèixer les roques de l’illa incidint en el seu procés de formació, en el contingut fossilífer i en els seus usos. Es fomentarà la participació de l’alumnat.

2) Proposta d’exercicis entorn de les explicacions del recorregut guiat que mostri l’assoliment dels continguts exposats. Es plantegen exercicis en diversos formats dividits en diversos grups que atenen els diferents grups de roques i paisatges de l’illa. Es pretén que els exercicis plantejats permetin aclarir i reforçar els conceptes que s’han transmès al llarg de la visita guiada i a la vegada mantenir l’interès de l’alumnat durant tota l’explicació per tal d’afavorir-ne l’aprenentatge. Per a educació primària inclou un taller pràctic de roques, minerals i fòssils i per a secundària d’arena.

Després: No es proposen noves activitats, tot i que es recomana posteriorment a l’aula realitzar la correcció i el repàs dels exercicis proposats.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Tot el material necessari per als tallers pràctics els aporta l’entitat. 


Observacions

Lloc: centre de geologia de Menorca ( C/ Mallorca, 2 Ferreries)

En cas d’estar interessats en realitzar l’activitat s’enviarà per correu electrònic la guia del professor i el quadern de l’alumne que els estudiants haurien de portar imprès per a realitzar l’activitat.
La guia del professor especifica els valors geològics de Menorca per una banda i els objectius i funcionament de l’activitat per l’altra, incidint especialment en la finalitat d’aprenentatge de cada part. Aquesta guia inclou la resolució dels exercicis plantejats al quadern de l’alumne i una bibliografia bàsica sobre la didàctica i divulgació de la geologia de l’illa.

**********************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.