89. LES ENERGIES RENOVABLES A MENORCA 

Sessions: 1 sessió de 120-180 minuts
Lloc: instal·lacions del Parc Eòlic de Milà
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

Rafael Muñoz Campos,enginyer tècnic del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca  

 

Descripció
Explicació de la realitat energètica de Menorca i la necessitat d'un canvi de model energètic en pro de les energies renovables.

Objectius
- Divulgar la problemàtica derivada del consum de combustibles fòssils: esgotament de recursos, impactes, influència econòmica, etc.
- Donar a conèixer la dependència que té el nostre territori dels combustibles fòssils i els impactes ambientals i econòmics que comporta.
- Informar de l'estat de les energies renovables a la nostra illa i del potencial disponible.
- Comprendre el funcionament del parc eòlic de Milà i la seva funció com a instal·lació pionera i única a les illes Balears.


Continguts
Conceptes: Efecte hivernacle, canvi climàtic, esgotament de recursos, energies renovables, canvi de model energètic, eficiència energètica, decreixement.

Procediments: Resumir, esquematizar, deduir, demana...

Actituds: Sensibilització envers el medi ambient. Interès per expressar les idees pròpies. Actitud crítica davant la problemàtica ambiental. Responsabilitat i col·laboració.

Metodologia
Abans: A casa o a l'escola es pot consulta la pàgina web del Consorci www.riemenorca.org, o navegar per internet i visitar altres pàgines d'interès.
Durant: La persona responsable del taller explica els conceptes amb l'ajut d'una presentació multimèdia i respon les qüestions plantejades per l'alumnat.
A continuació es visiten les instal·lacions del parc eòlic o s'explicarà amb detall el funcionament dels diferents elements. S'inclou l'accés a la base d'un dels aerogeneradors.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 l'autobús per al desplaçament


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.