59. CONEGUEM EL FUNCIONAMENT D'UN AEROPORT  

Sessions: 1 sessió d'uns 60 min
Lloc: Aeroport de Menorca
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

Carmen Lara Responsable de Turisme Cultural Fundació Foment del Turisme de Menorca

 

Descripció
Visita guiada a l’aeroport per tal de conèixer tot el que no veim quan en som usuaris. Es tracta de veure com funcionen els serveis una vegada som a l’altra banda del taulell de facturació: bombers, operacions aèries, logística de persones i equipatge, mecànics de vehicles i d’avions, serveis tècnics, neteja d’avions…

Objectius
Apropar els al·lots i les al·lotes a la realitat turística de l’illa i que vegin les diferents possibilitats de futur que ofereix el sector turístic.
Ajudar a descobrir als joves les sortides laborals i les vocacions professionals relacionades amb aquest sector.
Donar a conèixer el funcionament intern d’un aeroport i veure les necessitats de formació relacionades amb les feines que s’hi desenvolupen.


Continguts
Conceptes: El turisme a Menorca: economia, cultura, història…
Oportunitats laborals que ofereix el turisme.
Les necessitats i els interessos de les persones que ens visiten.
Menorca Reserva de Biosfera

Procediments: Escoltar, debatre, formular preguntes…
Actituds: Valorar la importància de l’activitat turística a Menorca mitjançant el seu coneixement per tal de tenir una actitud positiva envers el turisme.
Donar valor a les sortides laborals sorgides arran de l’activitat turística.


Metodologia
Abans: La persona responsable del taller aporta al professorat una unitat didàctica per realitzar a l’aula abans i després de la visita.
Durant: Acompanyarà el grup un responsable del Departament de Turisme del Consell Insular de Menorca.
Una vegada a l’aeroport, el director els acompanyarà, juntament amb la persona responsable de cada sector.

Després: La unitat didàctica que es posa a disposició del professora inclou una activitat per comprovar que s’han entès els continguts i els objectius inicials.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 (*)Autocar per als desplaçaments l'aportarà el centre educatiu


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.