79. RESIDUEIX. ÉS HORA D' ARROMANGAR-SE! LITTERING-TIRAR BASURA. 

Sessions: 1 sessió de 5HORES amb trasllat
Lloc: Deixalleria del municipi (vegeu l'apartat d'observacions)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO

Responsable/s

ADRIÀ PONS PONS CONSORCI RESIDUS URBANS

 

Descripció
Víctor Carretero Sanz, Servei d’Educació Ambiental del GOB Menorca (part 1)
Adrià Pons Pons, Servei d’Educació Ambiental del GOB Menorca (part 2)
Rodrigo Carreño Salvat, cap del servei de la UTE Deixalleries Menorca (part 3)
Catalina Pascual Mercadal, tècnica mediambiental del Consorci de Residus i Energia de Menorca
Es tracta d’un taller que durarà tot el matí i que es dividirà en tres parts:
1. Xerrada-debat sobre els residus, i més concretament, sobre la problemàtica que generen els plàstics a la natura.
2. Actuació per solventar el littering a espais de l’illa amb un cert simbolisme ambiental, que se centrarà en: la neteja d’una zona, inventariar el tipus de residus recollits i reflexionar sobre la situació a través d’una dinàmica.
3. Visita a una deixalleria, on se dipositaran de forma segregada els residus recollits a través de l’actuació anterior.


Objectius
Els objectius del taller són:
- Introduir la problemàtica mediambiental que poden provocar determinats residus si no es gestionen adequadament, i més concretament el cas dels plàstics.
- Participar activament en la millora d’un espai natural degradat a causa del littering.
- Mostrar l’alternativa mediambiental ue suposa l’ús de les deixalleries.
- Estimular el jovent perquè actuï de manera crítica i responsable en la gestió dels residus.


Continguts
Conceptes: S'introduiran els següents conceptes:
- Què és un residu? Tipologies. El plàstic.
- Què és el littering? Com es pot combatre?
- Què és una deixalleria? Estructura. Residus admissibles i no admissibles. Reglament d’ús.

Procediments: Explicació envers la problemàtica dels residus; activitat pràctica consistent en la neteja d’un espai on es troben residus que no s’han gestionat correctament; i com a conclusió, visita explicativa a una deixalleria com a alternativa ambientalment adequada front al littering.
Actituds: Valorar la importància de les actuacions individuals i col·lectives.
- Conèixer la repercussió de l’abocament de residus en el nostre entorn.
- Responsabilitzar-se del nostre estil de vida i de la possibilitat de millorar-lo.


Metodologia
Abans: Investigar prèviament el significat dels conceptes indicats a l’apartat 3.

Durant: Explicacions i actuació pràctica.
Després: En finalitzar el taller s’entregarà una unitat didàctica sobre la deixalleria per cada alumne, per poder treballar-la a l’escola posteriorment.
- Fer diferents treballs de quantificació a partir dels residus recollits durant l’activitat de littering, així com investigar com se reciclen els materials trobats i quins usos podrien arribar a tenir.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Unitat didactica del taller per a cada alumne 
Per a l’activitat de littering el monitor facilitarà guants i bosses de fems de colors per separar els materials. El monitor responsable de la visita a la deixalleria entregarà una unitat didàctica i un boc’n roll per a cada alumne.  
 Material - Equipament Dinàmiques d'activitats de grup Presentació , vídeo Qüestionaris, Díptics/tríptics i altres publicacions
 Ordinador Projector – canó


Observacions

El taller tindrà una durada de 5 hores, inclòs el temps dels trasllats.
Xerrada-debat al centre educatiu.
- Espai a determinar per a l’actuació de littering.
- Visita a una deixalleria propera al centre educatiu.
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.

************************************************************************************
Deixalleries que es poden visitar:
Deixalleria de Ciutadella de Menorca (c. Impressors, 2. POICI),
Deixalleria de Ferreries (c. Teulers, s/n. POIFE),
Deixalleria des Migjorn Gran (camí des Cementeri, km 1,5. Lloc de Binicodró),
Deixalleria des Mercadal (ctra. es Mercadal – es Migjorn Gran),
Deixalleria d’Alaior (ctra. Nova, s/n),
Deixalleria de Maó (ctra. general aeroport, km 0,5),
Deixalleria de Sant Lluís (av. Talaiot, s/n. POISL).