10. HABILITATS INTEL·LECTUALS PER A UNA VIDA SANA 

Sessions: 1 sessió de 90 min o 2 sessions de 50-60 min
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO

Responsable/s

Enric Mas Martínez i Vanesa Gomila Vidalterapeutes i tècnics en prevenció de les drogodependències de Projecte Home Balears 

 

Descripció
És un taller sobre l’ús de les capacitats intel·lectuals dels alumnes (autocontrol, presa de decisions) amb la finalitat de treure’n el màxim rendiment. El taller combina continguts teòrics i activitats pràctiques sobre la temàtica tractada, fomentant la participació dinàmica de l’alumnat. Així mateix, els continguts es reforcen amb diferents materials audiovisuals per emfatitzar i ampliar els temes que es tracten. Inclou una reunió prèvia amb el professorat i es lliura material a l’alumnat.

Objectius
Aprendre a actuar de manera reflexiva, aprofitant al màxim les capacitats intel·lectuals.
- Afrontar les diverses situacions quotidianes de forma correcta.
- Adoptar una actitud positiva i responsable envers la salut en general i una actitud adequada davant el consum de drogues en particular.


Continguts
Conceptes: Autocontrol, presa de decisions i resolució de conflictes.
Procediments: Escolta i visualització de material audiovisual, debat en petit i gran grup, jocs de rol.
Actituds: Participativa i respectuosa amb els altres, prosocial, d’escolta, d’autoconeixement, de companyonia i col·laboració, de comunicació assertiva. Es fomenta el desenvolupament personal i de les capacitats intel·lectuals de la persona.

Metodologia
Abans: Contacte previ personal amb el professorat per coordinar l'explicació del taller i adaptar-lo a les necessitats del grup.
Coordinació amb els professors per concertar la data de la sessió i l'activitat prèvia que hagi de realitzar l'alumnat. Es recomana haver parlat abans, en el temps de tutoria, dels temes que es tractaran. S’acorden amb els professors els continguts que volen tractar tenint en compte el grup destinatari.

Durant: Debat en petit i gran grup, projecció de material audiovisual, jocs de rol.
Després: Es recomana, en la tutoria posterior al taller, fer un recull dels temes tractats i enllaçar-los amb la dinàmica de l’aula.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Presentació de Power Point 
Material audiovisual 
Material per a l'alumnat 
 Ordinador, canó i pantalla


Observacions

Aquest taller es pot fer dimecres i divendres els matins de 9:00 a 14:00 h.
La durada del taller, 90 minuts, només es pot reduir a la durada d'una classe (45-60 minuts) en el cas que el professorat faci la introducció (10-15 minuts) en una classe anterior, seguint les pautes proposades per les persones responsables del taller.
També es pot fer el taller en dues sessions sempre que no estiguin separades en el temps més d'una setmana.