11. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Sessions: 2 sessions de 50 min o més si escau
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

5è educació primària
6è educació primària
2n ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

INMA GRANELL Educadora Social, servei INSULAR DE FAMÍLIA (SIF) FAMÍLIA - SEDE CARRER VASSALLO 33B

 

Descripció
Ajudar als alumnes a conèixer i reconèixer els conflictes i com afrontar-los.Treballam la resolució de conflictes quotidians que afecten l'alumnat per facilitar que disposi d'eines adequades per resoldre'ls (escolta activa, empatia, assertivitat...). Amb les famílies es transmeten pautes educatives que ajuden a desenvolupar les capacitats parentals per promoure el desenvolupament maduratiu i social dels fills i filles.

Objectius
Informar sobre les formes de tractar els conflictes. Definir conflicte i les conseqüències de l'afrontament tant positives com negatives. Informar sobre habilitats necessàries per poder resoldre conflictes. Informar sobre models de comunicació.

Continguts
Conceptes: Definició de conflicte, empatia, assertivitat, comunicació verbal i no verbal...
Procediments: Reflexionar. Valorar abans de prendre decisions. Conèixer les conseqüències del conflicte. Assertivitat.
Actituds: Respectar i escoltar les opinions del altres.
Prevenir segons quins tipus de conflictes.
Resoldre els conflictes assertivament.


Metodologia
Abans: Reunió amb els tutors per demanar preguntes que es fan els alumnes sobre els conflictes. Enviar les preguntes al responsable del taller abans de la sessió.
Durant: Exposició teòrica del responsable del taller, vídeos, roll playing, dinàmiques de grup.
Després: Activitats de continuación no és proposen, a no ser que hi hagi demanda específica sobre tractament d'algun conflicte que hagi sorgit a l'aula.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Cartolines de colors, adhesius, fitxes... 
Si fessin falta més materials complementaris s'avisarà prèviament els/les tutors/res 


Observacions

Hi ha la possibilitat de realitzar activitats utilizant mitjans audiovisuals en el cas que estiguin instal·lats a l'aula prèviament a l'inici del taller.