29. SEXE SEGUR I RESPONSABLE 

Sessions: 2 o 3 sessions de 45-55 min*
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

El professorat és qui l'aplica, amb el suport i assessorament de Regina Muntaner,infermera de la Direcció General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut, Govern de les Illes Balears 

Copatrocinat pel Departament de Benestar Social i Família del CIM 

Descripció
El projecte “Sexe segur i responsable” tracta, dintre de l’educació afectiva i sexual, la prevenció dels principals riscs associats a les relacions sexuals: VIH/sida, infeccions de transmissió sexual (ITS) i embarassos no desitjats, de manera activa i participativa.

Objectius
Objectiu general:
- Prevenir la infecció pel VIH, les infeccions de transmissió sexual (ITS) i els embarassos no desitjats.

Objectius específics:

- Conèixer els conceptes bàsics de la infecció per VIH i les ITS: els mecanismes de transmissió i les pràctiques de prevenció.
- Reflexionar sobre l’evolució i la situació actual del VIH/sida, les ITS i els embarassos no desitjats.
- Informar sobre els actuals mètodes anticonceptius.
- Prendre consciència de la pròpia vulnerabilitat.
- Desenvolupar les habilitats en la negociació de com es volen les relacions sexuals.
- Aprendre a gestionar la pressió del grup.


Continguts
Conceptes: Els conceptes que es treballen en aquest projecte són: VIH, la sida i les ITS, les seves vies de transmissió, com s'eviten aquestes infeccions, quines són les ITS més freqüents i les seves complicacions, els mites sobre els embarassos, l’anticoncepció, la contracepció d’urgència i la interrupció voluntària de l’embaràs.
Procediments: Presentació dels continguts mitjançat una projecció.
Aplicació d’unes dinàmiques per reforçar, aclarir i consolidar els continguts vists en la presentació i per treballar habilitats.

Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb les opinions dels altres.
Foment de l’autoresponsabilitat en la prevenció del VIH, les ITS i els embarassos no desitjats.


Metodologia
Abans: En una reunió prèvia es presentarà el projecte i els materials, i s’assessorarà el professorat del centre que conduirà l’aplicació.
Durant: Projecció d’una presentació amb els continguts del primer taller.
Projecció opcional d’algun vídeo (en el document amb la informació per als professors hi ha els enllaços als vídeos).
Afavorir la participació activa de l’alumnat amb diverses dinàmiques de grup.

Després: Avaluació del projecte.
Reforç dels continguts treballats en el projecte en les assignatures (Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Geografia i Història, Educació per a la Ciutadania, Llengua i Literatura, Ètica) en què hi hagi algun tema relacionat.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Document informatiu sobre el VIH, les ITS i els embarassos no desitjats 
Presentació “Sexe segur i responsable”Equip informàtic, canó i pantalla
Dinàmiques de grup 
Full d’avaluació 


Observacions

VEURE TAMBÉ TALLERS NÚM. 2 i 114.
És un taller que pretén que es dugui a terme per part dels professionals d'educació durant el curs escolar, que pot iniciar-se amb les sessions realitzades per part dels professionals de la Conselleria de Salut, però que requereix el compromís de dur-se a terme, amb els materials aportats per la Conselleria, pel professorat que sol·licita l'activitat i amb una avaluació final conjunta amb la responsable del taller.

*DURADA
Per part del Salut Jove:
La responsable del taller durà a terme una o dues sessions en els casos de grups i/o professors que hi participen per primera vegada.

Per part dels centres escolars:
Mínim dues-tres sessions de 45-55 minuts cada una, que han de dur a terme els professors del centre que demanin l'activitat.