128. NECRÒPOLIS DE CALA MORELL 

Sessions: 1 sessió de 60 min
Lloc: Urbanització de Cala Morell
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
1r ESO
CFGS
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL. DEPARTAMENT DE CULTURAarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita guiada (guiatge opcional) al petit port natural de la costa nord de Ciutadella, on es troba la necròpolis de Cala Morell, formada per un conjunt de catorze coves picades artificialment a la roca d'un petit barrancó. Va estar activa com a cementeri des de l'època pretalaiòtica fins al s. II dC.


Objectius
- Apropar els infants de Menorca a la realitat cultural de l'illa.
- Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos naturals del seu entorn immediat.


Continguts
Conceptes:
Prehistòria i història antiga de Menorca. Necròpolis.

Procediments:
Exemplificar les bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials.

Actituds:
Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.


Metodologia
Abans: Tractar i estudiar el tema a classe des del vessant teòric i situar-lo en el temps.
Durant: Els professors fan l'explicació del recorregut a l'alumnat i vetllen pel bon comportament del grup i pel compliment de les bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic (les trobareu en l'apartat d'informació general del web salutjove.cime.es).

Es pot optar, en el moment de concertar la data de la visita amb les persones responsables de l'activitat, perquè hi hagi un/a guia durant la visita.

Després: Es recomana que els professors dinamitzin a l'aula una posada en comú i una síntesi dels aprenentatges adquirits.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar per als desplaçaments (*)
Informació sobre la visita a www.menorcamonumental.org 
Guia de bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic 


Observacions

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.